droga.zut.edu.pl

Strona główna || Widoczność || E-mail

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 15 października 2019 r.

Widoczność na łukach pionowych

Copyright © AlBaSo 2004-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone
O prawach autorskich
, czyli na jakich zasadach można korzystać z zamieszonych zdjęć, rysunków i tekstów


Teorię i wzory stosowane w poszczególnych przypadkach można znaleźć w książce autorstwa trzech profesorów: prof. St. Datki, prof. W. Suchorzewskiego i prof. M. Tracza  pod tytułem "Inżynieria ruchu". W rozdziale siódmym tej książki jest opisana teoria i są podane podstawowe wzory. Obowiązujące wielkości i wymagania normowe podane są w Rozporządzeniu MTiGM (Dz.U. nr 43 z roku 1999 - dziennik ustaw można pobrać w wersji elektronicznej ze strony isip.sejm.gov.pl). Wymagane odległości widoczności  podane w Rozporządzeniu MTiGM (Dz.U. 43 §168)  są potrzebne przy projektowaniu nowych dróg i przy ocenie projektu pod względem technicznej poprawności projektowanego rozwiązania.

Drogowcy w praktyce eksploatacyjnej o wiele częściej mają jednak do czynienia z oceną i analizą warunków zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na istniejących drogach. W danym konkretnym przypadku, porównuje się wówczas  wielkości  wymagane (podane w Rozporządzeniu MTiGM - Dz.U. 43) z wielkościami istniejącymi w rzeczywistości. W tym przypadku ta ocena ma dostarczyć informacji, dla zarządcy danej drogi, przy podejmowaniu decyzji odnośnie zakresu przebudowy analizowanego ciągu drogowego, zmiany organizacji ruchu lub konieczności odnowy nawierzchni drogowej.

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych zadań. Każde zadanie jest dokładnie opisane, dlaczego tak zaproponowano rozwiązanie a nie inaczej. Taka forma opisowa jest potrzebna oraz konieczna do nauki i praktycznego zrozumienia zagadnienia, nie jest ona natomiast wymagana na kolokwium. Na kolokwium obowiązuje znajomość podstawowych wzorów i zasad określania widoczności na drodze.

 

Zadanie 1 dotyczy doboru wartości promienia łuku pionowego wypukłego na nowoprojektowanej drodze. Dobry i doświadczony projektant projektując trasę uwzględnia kierunek trasowania, warunki terenowe, podstawowe wytyczne projektowe i szereg innych jeszcze rzeczy.

 

(plik pdf ok. 55 kB)

Zadanie 2 dotyczy doboru wartości promienia łuku pionowego wypukłego na nowoprojektowanym moście. Dobry i doświadczony drogowiec projektując trasę uwzględnia kierunek trasowania, warunki terenowe, konieczną skrajnię, podstawowe wytyczne projektowe i szereg innych jeszcze rzeczy. Mostowiec w zależności od warunków projektowych przyjmuje odpowiednią konstrukcję mostu.

  

 

(plik pdf ok. 60 kB)

Zadanie 3 dotyczy doboru wartości promienia łuku pionowego wypukłego na moście projektowanym na drodze dojazdowej do Sogndal. To zadanie dotyczy uwzględnienia różnych warunków, które powinien uwzględniać projektant w trakcie opracowywania projektu nowej drogi dojazdowej do kurortu turystycznego. Po fiordzie obecnie pływają statki wycieczkowe, promy, katamarany. Wszystkie jednostki pływające powinny mieć zapewnione przepłynięcie pod nowym mostem. Most powinien także zapewniać bezpieczne warunki ruchu w trudnych i różnych warunkach eksploatacji tego mostu, a nie tylko w pierwszym roku po jego wybudowaniu.

 

(plik pdf ok. 65 kB)

Zadanie 4 odnośnie doboru wartości promieni łuków pionowych wklęsłych na nowej projektowanej drodze rozwiązała Aleksandra Koropczak, (DUL 2004/5).

            (plik pdf ok. 55 kB)

Zadanie 5 odnośnie doboru wartości promienia łuku pionowego wypukłego na nowej projektowanej drodze rozwiązała Anna Wędzińska, (DUL 2004/5).

(plik pdf ok. 45 kB)

Zadanie 6 dotyczy doboru wartości promienia łuku pionowego wypukłego na nowoprojektowanej drodze szybkiego ruchu. Dobry i doświadczony projektant projektując trasę uwzględnia warunki terenowe, podstawowe wytyczne projektowe i szereg innych jeszcze rzeczy.

W danym przypadku nawet przyjęcie prawie ... dwukrotnie większej wartości promienia łuku pionowego nie zapewni bezpiecznego zatrzymania się pojazdu przed przeszkodą, podczas kilkuletniej eksploatacji nawierzchni. Po pewnym czasie eksploatacji konieczne jednak będzie wprowadzenie ograniczenia prędkości, przynajmniej do czasu przeprowadzenia zabiegów uszorstniających.

 

(p. 45 kB)

Zadanie 7 dotyczy doboru wartości promienia łuku pionowego wklęsłego na nowoprojektowanej drodze szybkiego ruchu. Przy doborze promienia łuku pionowego, warto wykonać czasem parę analiz i dodatkowych obliczeń, bo może okazać się, że droga zaraz po wybudowaniu nie będzie zapewniać założonych warunków projektowych.

 

(plik pdf ok. 45 kB i zrzut obliczeń z Excela)

Zadanie 8

Dobierz wartość promienia wypukłego łuku pionowego na moście wiszącym wybudowanym nad rozległym rozlewiskiem ujścia rzeki do morza (szerokości ponad kilometr). Ze względu na ukształtowanie terenu nabrzeży zakłada się niesymetryczne pochylenia podłużne +2% i –3% drogi jednojezdniowej klasy Gp. Dopuszczalna prędkość na moście ma wynosić 90 km/h. Warunki klimatyczne w rejonie projektowanego mostu są sztormowe. Należy oszacować promień wypukłego łuku pionowego, który projektant powinien zastosować na tym moście. Kanał żeglowny w środku rzeki ma mieć zapewnioną wysokość skrajni równą 67 m n.p.n.w., gdyż po rzece pływają kontenerowce i tankowce. Należy również wyznaczyć na jakiej minimalnej wysokości powinny być przyczółki mostu zlokalizowane na nabrzeżu rzeki (rozstaw lica przyczółków wynosi 1200 m). Zadanie rozwiązał Marcin Bugaj rok II S2 2013-2014

 

plik pdf ok. 600 kB

Zadanie 9

Dobierz wartość promienia wypukłego łuku pionowego na moście wantowym Incheon wybudowanym nad rozległą zatoką morską w Korei Południowej. Ze względu na duży ruch statków morskich (tankowców i kontenerowców wymagających jednej z najwyższych skrajni żeglownych 74 m n.p.n.w.) bezpośrednio nad kanałem żeglownym zaplanowano przęsło mostu o następujących pochyleniach podłużnych +3% i –3%. Ponieważ jest to przede wszystkim droga dojazdowa z miasta Incheon do międzynarodowego portu lotniczego znajdującego sie na wyspie Yeongjong to wybudowano 21 km drogi dwujezdniowej o dopuszczalnej prędkości 120 km/h. Warunki klimatyczne w rejonie projektowanego mostu są trudne jest to rejon sejsmiczny o częstych trzęsieniach ziemi i częstych huraganach oraz tajfunach. Należy więc oszacować promień wypukłego łuku pionowego, który projektant powinien zastosować na tym moście przy uwzględnieniu trudnych warunków eksploatacyjnych. Most Incheon jest rekordzistą pod względem rozpiętości przęsła podwieszonego, zajmuje pierwsze miejsce w Korei i siódme miejsce na świecie. Pod względem estetyki i wizualnego odbioru jest zaliczany do jednych z najładniejszych współczesnych mostów świata.

 

plik pdf ok. 600 kB

Zadanie 10

W estuarium Rzeki Perłowej (tj. poszerzonym, lejkowatym ujściu rzeki, powstałym w wyniku działania pływów morskich) powstało wiele ważnych chińskich portów, m.in. Kanton, Makau, Hongkong, Shenzhen. Nazwa rzeki Perłowej pochodzi od występujących w niej w przeszłości dość licznie perłopławów. Jednym z bardziej rozwiniętych miast jest Macau (oficjalnie Specjalny Region Administracyjny Makau, stanowiący byłą kolonię portugalską przekazaną Chinom w 1999 r.). W Macau w przeciwieństwie do Chin kontynentalnych, obowiązuje ruch lewostronny. W mieście istnieje dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego łącząca półwysep Makau, Cotai, wyspę Taipa i wyspę Coloane. Autobusy i taksówki stanowią w Makau główny środek transportu publicznego. Pomiędzy wyspą Taipa i Macau są obecnie wybudowane 3 mosty. Jednym z nich jest oddany do użytku w 1994 r. Friendѕhip Bridge z charakterystycznymi dwoma łukami pionowymi nad torami żeglownymi. Pod mostem zapewniona jest 30 m n.p.w. skrajnia żeglowna równa maksymalnej wysokość statków kursujących po obu torach wodnych. Osie torów wodnych oddalone są o 1,700 km. Jezdnia na moście jest jednoprzestrzenna i ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Długość mostu wynosi 4,7 km. Dopuszczona na nim prędkość wynosi 60 km/h. Rzędna nawierzchni mostu na nabrzeżu południowym wynosi 1,25 m n.p.w., a na nabrzeżu północnym 2,25 m n.p.w.

Sprawdź czy projektanci zapewnili skrajnie żeglowne nad torami wodnymi. Rozpiętość obu przęseł nad torami wodnymi jest równa 300 m. Grubość przęsła ze względu na rejon sejsmiczny projektanci zaproponowali równą 2 m. Uwzględnili, że maksymalne ugięcie przęsła nad torem wodnym w trakcie tajfunu może wynieść 1 m. Pomiędzy torami wodnymi trzeba zapewnić co najmniej 13 m wolnej przestrzeni nad powierzchnią wody, filary pośrednie mają rozpiętość ok. 40 m i ugięcie przęseł pomiędzy nimi nie przekracza 10 cm. Zaproponuj promienie łuków pionowych. Ze względu na warunki klimatyczne na całej długości mostu mają być zapewnione warunki bezpiecznego hamowania na śliskiej nawierzchni przy m = 0,3. Na łukach pionowych wklęsłych że względu na strefę klimatyczną i słaba przejrzystość powietrza zawsze trzeba przyjąć, że odległość widoczności na zatrzymanie ma być krótsza od długości łuku pionowego.

Pochylenia podłużne są następujące (licząc od strony południowej): 2100 m 0,5%; 650 m 5%, 550 m –5%; 150m –2%; 150 –0,5%; 150 m 0,5%; 150 m 2%, 550 m 5%; 750 m –5%; 150 m –3%. Pomiędzy torami wodnymi należy przyjąć parametry geometryczne symetryczne.

     

plik pdf ok. 300 kB

Zadanie 11

W estuarium Rzeki Perłowej (tj. poszerzonym, lejkowatym ujściu rzeki, powstałym w wyniku działania pływów morskich) powstało wiele ważnych chińskich portów, m.in. Kanton,  Makau , Hongkong, Shenzhen. Nazwa rzeki Perłowej pochodzi od występujących w niej w przeszłości dość licznie perłopławów. Jednym z bardziej rozwiniętych miast jest Macau (oficjalnie Specjalny Region Administracyjny Makau, stanowiący byłą kolonię portugalską przekazaną Chinom w 1999 r.). W Macau w przeciwieństwie do Chin kontynentalnych, obowiązuje ruch lewostronny. W mieście istnieje dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego łącząca półwysep Makau, Cotai, wyspę Taipa i wyspę Coloane. Autobusy i taksówki stanowią w Makau główny środek transportu publicznego. Pomiędzy wyspą Taipa i Macau są obecnie wybudowane 3 mosty.

Jednym z nich jest pierwszy most w Macau oddany do użytku w 1973 r. Ponte Governador Nobre de Carvalho zwany także Ponte Macau-Taipa z charakterystycznym łukiem pionowym nad torem żeglownym. Most ma długość obecnie po renowacji i budowie ronda Ferreiry do Amarala przy jeziorze Nam Van 2,5 km. Na moście są dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę. Most został zaprojektowany przez prof. inż. Edgara Cardoso. W latach 1986-1989 przeszedł szereg renowacji. Most nazwano na cześć Josť Manuela de Sousy e Faro Nobre de Carvalho, który sprawował urząd gubernatora Macau w latach 1966–1974. Most ma szerokość 9,2 m. Po budowie ronda i po uwzględnieniu przeniesienia głównego natężenia ruchu na dwa pozostałe mosty, od 2006 r. po moście dozwolony jest ruch tylko autobusów i taksówek (głównego środka transportu w Macau). Most ma kształt smoka wg wierzeń chińskich symbolu szczęścia. Jego głowę stanowi wielki budynek nowego kasyna Grand Lisboa, stojącego obok najsłynniejszego kasyna, a ogon Pomnik Taipa na Taipa Pequena.

Oblicz promień łuku pionowego wypukłego, który został zastosowany na moście. Prędkość dopuszczalna na moście wynosi 60 km/h.

 

 

plik pdf ok. 220 kB

Zadanie 12

Po oddaniu przez Brytyjczyków Hong Kongu Chinom drogowcy stanęli prze różnymi wyzwaniami. Przede wszystkim trzeba było rozwiązać płynne przejście z ruchu prawostronnego na stałym lądzie Chin i lewostronnego na terenie Hong Kongu byłej prowincji Wlkp. Brytanii. Problemem były nie tylko rozwiązania konstrukcyjne, ale także dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, przy zmianie jego kierunku. Wymyślono wobec tego Flipper Bridge, który umożliwiałby konstrukcyjnie płynną taką zmianę ruchu, nie wprowadzając jednocześnie zbytniego zamieszania. Pomóż projektantom i zaproponuj promień łuków wypukłych na obu kierunkach ruchu. Przyjąć należy prędkość dopuszczalną 120 km/h, warunki monsunowe i częste ulewne deszcze. Na jezdni mostu prowadzącej z Hong Kongu pochylenia podłużne są +2% i -2%, a na jezdni mostu prowadzącej ze stałego lądu Chin +0,5% i -2,5%. Na każdej z jezdni są po 3 pasy ruchu szerokości 3,5 m, pas awaryjny szerokości 3,0 m, a opaska wewnętrzna ma szerokość 0,5 m. Pasy bezpieczeństwa po obu stronach mają szerokość 0,5 m.

Wizualizacja przejścia z ruchu prawostronnego na lewostronny dostępna jest na stronie www.youtube.com.

 

plik pdf ok. 410 kB

 

Przy ocenie widoczności na istniejących drogach należy stosować inną kolejność czynności, przedstawiają ją poniższe zadania:

 

Zadanie 1  dotyczy pionowego łuku wypukłego. W tym przypadku droga w trakcie eksploatacji  uległa degradacji, (służba  drogowa odnotowała w ramach corocznych badań SOSN śliską nawierzchnię). Stało się to przyczyną natychmiastowego wprowadzenia na danym łuku ograniczenia prędkości do czasu poprawienia właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. Całe zagadnienie oceny stanu technicznego w obecnych warunkach sprowadziło się więc do wyznaczenia wielkości prędkości, przy której można na łuku pionowym bezpiecznie zatrzymać pojazd w razie konieczności.

 

(plik pdf ok. 75 kB)

Zadanie 2  dotyczy oceny warunków widoczności na łuku wypukłym. Na istniejącej drodze klasy G (vp = 60 km/h i vm = 70 km/h), na długości łuku pionowego wypukłego w wyniku przeprowadzonych rutynowych badań diagnostycznych SOSN oceniono właściwości przeciwpoślizgowe i otrzymano, że miarodajny współczynnik przyczepności jest równy m = 0,49. Niweleta na łuku ma następujące pochylenia podłużne i1 =2% i i2 =–2. Służba drogowa powinna, więc przeanalizować istniejące warunki drogowe przy istniejącym stanie nawierzchni i ocenić możliwości bezpiecznego zatrzymania się pojazdu przed przeszkodą przy danym stanie nawierzchni.

(plik pdf ok. 50 kB)

Zadanie 3  dotyczy projektu przebudowy niebezpiecznych odcinków słynnej turystycznej drogi Nibbevegen. Uwzględniając dynamiczny rozwój turystyczny i zwiedzanie uroków Norwegii przez wycieczki autokarowe, podjęto się przebudowy najniebezpieczniejszych odcinków serpentyny Nibbevegen wiodącej na szczyt góry Dalsnibba. W projekcie przebudowy należy uwzględnić bardzo trudne warunki utrzymania nawierzchni na tej górskiej drodze i przyjąć skrajnie właściwości przeciwpoślizgowe. Droga jest otwarta dla ruchu turystycznego od 15 maja do 15 września. Wszelkie remonty nawierzchni w danych warunkach są bardzo kosztowne. Projektant przy projekcie przebudowy powinien, więc przeanalizować warunki drogowe na śliskiej nawierzchni i przyjmując wartości promieni łuków ocenić możliwości bezpiecznego zatrzymania się pojazdu przed przeszkodą w danych warunkach.  

(plik pdf ok. 50 kB)

Zadanie 4  dotyczy wydania opinii o warunkach bezpieczeństwa ruchu na starych ulicach z nawierzchnią z kostki kamiennej na terenie starego miasta w Norymbergii. Zarząd dróg miejskich ma wyznaczyć ulice, na których pożądane jest zamknięcie ruchu kołowego z uwagi na: śliskie nawierzchnie, wąskie jezdnie, małe promienie niedostosowane do parametrów współczesnych samochodów itd. W ciągu jednej z takich ulic znajduje się stary kamienny most łukowy
(R = 300 m), z oblicówką z płyt marmurowych. Z obu stron rzeki pochylenia podłużne na moście są równe 4 %. Na podstawie badań oceniono współczynnik przyczepności w granicach
m = 0,25. Należy wydać opinię, czy może być dopuszczony ruch kołowy po moście z prędkością vdop = 30 km/h.
  

(plik pdf ok. 45 kB i zrzut obliczeń z Excela)

Zadania do samodzielnego rozwiązania w ramach pracy własnej

Zadanie 1 dotyczy doboru wartości promienia łuku pionowego wypukłego na moście w centrum norweskiego miasta Bergen. Słynne miasto Bergen jest położone na licznych wzgórzach i półwyspach. W centrum miasta znajduje się kilka znanych mostów. Jeden z nich stanowi główne połączenie komunikacyjne w centrum miasta. Most ma konstrukcję łukową. Pochylenia podłużne z obu stron łuku pionowego wypukłego są równe +3% i 4,5%. Na moście należy przyjąć prędkość 80 km/h i szerokość pasa 3,5 m. Po fiordzie pod mostem pływają statki wycieczkowe, promy, katamarany. Wszystkie jednostki pływające powinny mieć zapewnione przepłynięcie pod mostem. Rozpiętość pomiędzy nabrzeżami wynosi 240 m. Most powinien zapewniać bezpieczne warunki ruchu w trudnych i różnych warunkach jego eksploatacji, a nie tylko w pierwszym roku po jego wybudowaniu.  
Zadanie 2 dotyczy doboru wartości promienia łuku pionowego wypukłego na nowoczesnym podwieszonym moście wybudowanym w ostatnich latach w Hanoi. Skoro jeździmy w zadaniach po całym świecie, to trzeba także odwiedzić odległe zakątki w Azji. W ostatnich latach w Wietnamie wzrósł znacznie ruch turystyczny, związany z chęcią zwiedzania coraz bardziej niezwykłych miejsc południowo-wschodniej Azji. Te odległe tereny rzeczywiście rozsławiły filmy z Jamesem Bondem. Gdyż tu w Zatoce Ha Long ukrywał się niebezpieczny terrorysta magnat masmediów, którego unieszkodliwił słynny angielski agent 007. Wybudowany most ma pochylenia podłużne niesymetryczne z jednej strony +3% z drugiej -2%. Po tym nowoczesnym moście możliwa jest jazda z prędkością 100 km/h. Warunki klimatyczne są monsunowe. Proszę oszacować minimalny promień łuku pionowego zastosowany na tym moście.  
Zadanie 3 dotyczy doboru wartości promienia łuku pionowego wypukłego na moście wiszącym na drodze szybkiego ruchu prowadzącej do Bergen. Pochylenia podłużne z obu stron łuku pionowego wypukłego są równe +1%. Na moście należy przyjąć prędkość 110 km/h i szerokość pasa
3,5 m. Po fiordzie pod mostem pływają statki pasażerskie, handlowe i wycieczkowe. Wszystkie jednostki pływające powinny mieć zapewnione przepłynięcie pod mostem. Wysokość światła pod mostem wynosi 65 m. Rozpiętość pomiędzy nabrzeżami wynosi 450 m. Most powinien zapewniać bezpieczne warunki ruchu w trudnych i różnych warunkach jego eksploatacji, a nie tylko w pierwszym roku po jego wybudowaniu.
 
Zadanie 4  W XV w. wybudowano słynną Letnią Drogę w Norwegii. Drogę wytrasowano na wysokości ok. 1400 m n.p.m. na górskich zboczach fiordów. Letnia Droga udostępniona jest dla ruchu kołowego tylko w miesiącach letnich od maja do września. Oszacuj, jakie minimalne promienie łuków pionowych wypukłych i wklęsłych zastosowano na Letniej Drodze. Dopuszczalna prędkość obecnie na drodze wynosi 70 km/h. Pochylenia na poszczególnych pagórkach są różnorodne. Do obliczeń należy przyjąć różne kombinacje np. +2 %
i -2 %, następnie +3 % i -3 %, a także +4 % i -4 %. Napisać należy także uzasadnienie, dlaczego zaleca się dany promień łuków pionowych.
 
Zadanie 5  Na słynnej drodze Atlanterhavsveien łączącej wyspy u wybrzeży Norwegii. Warunki terenowe wymagały rozwinięcia podjazdu do jednego z najsłynniejszych mostów Norwegii  Storseisundet na drodze klasy GP. Na drodze ma być zapewniona prędkość dopuszczalna vdop = 60 km/h. Oszacuj minimalny promień łuku pionowego wypukłego na podjeździe do mostu. Przyjmij pochylenia + 2,0 % i –2,0 %. Daj uzasadnienie, jaki promień powinno się przyjąć w tych warunkach.

 

Zadanie 6  Na słynnej drodze Atlanterhavsveien łączącej wyspy u wybrzeży Norwegii znajdują się niezwykłe mosty. M.in. warunki terenowe wymagały budowy mostu Storseisundet o niezwykłym kształcie. Na drodze ma być zapewniona prędkość dopuszczalna vdop = 60 km/h. Maksymalne pochylenie podłużne wynosi 8%. Most Storseisundet jest jednym z sześciu mostów wybudowanych na tej trasie. Ma długość 260 m, przy wysokości światła pod mostem, wynoszącej 26 m. Oszacuj minimalny promień łuku pionowego wypukłego na moście, (przyjmij następujące pochylenia + 8,0 % i -8,0 %) oraz łuków pionowych wklęsłych na podjazdach do mostu, (przyjmij pochylenia + 4,0 % i +8,0 %).

Daj uzasadnienie, jaki promień powinno się przyjąć w tych warunkach.

 
Zadanie 7  Na Malcie będącej obecnie słynnym śródziemnomorskim kurortem turystycznym zachodzi potrzeba oszacowania warunków ruchu w najstarszej części miasta La Valletta. W XVI w. na Maltę na prośbę Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Jean de Vallette’la przybył osobisty architekt papieża Michelangelo Francesco Laparelli, który w ciągu trzech dni narysował plany rozbudowy miasta-twierdzy. Twierdza Valletta była budowana jako główny bastion obronny przeciw tatarskim hordom. Najsłynniejsze obecnie są oczywiście stare słynne bardzo strome ulice. Oceń, czy na łuku pionowym wypukłym o zastosowanym promieniu R = 260 m można dopuścić jednostronny ruch pod górę z prędkością 30 km/h. Pochylenia podłużne ulicy wynoszą i1 = 10% i i2 = 3%.  
Zadanie 8  Na innej ulicy w La Valletta na Malcie też trzeba oszacować warunki ruchu. Ta ulica też jest stroma, tu dopuszczono ruch w dół, ulica jest też jednokierunkowa. Na niektórych ulicach o bardzo dużej stromiźnie największą turystyczną atrakcją są schody. Wymiary schodów nie są typowe, były one dostosowane do kroku rycerzy chodzących po nich w pełnych zbrojach, gdyż ulice te budowano w XVI i XVII w. Oceń, czy na łuku pionowym wklęsłym o zastosowanym promieniu R = 650 m są zapewnione warunki bezpiecznego zatrzymania się pojazdu przed przeszkodą, gdy dopuszczono na tej ulicy tylko prędkość 30 km/h. Pochylenia podłużne ulicy wynoszą i1 = -12% i i2 = -3%.

Lub rozwiąż odwrotne zadanie, dlaczego dopuszczono tylko ruch w dół. Czy warunki widoczności mogły wpłynąć na podjęcie takiej decyzji?

 

Zadanie 9  Gdyby przyjąć analizę oszacowania czy na starych mostach łukowych można dopuścić ruch kołowy z ograniczonymi prędkościami, to trzeba założyć, że nawierzchnia na moście będzie systematycznie odnawiana. Należy oszacować, z jaką prędkością na takich mostach może być obecnie dopuszczony uspokojony ruch drogowy. Przy analizach łuków pionowych zlokalizowanych na mostach nie może zabraknąć romantycznych chińskich mostów łukowych. Jeden z najsłynniejszych łukowych starych mostów kamiennych Jade Belt znajduje się w Pałacu Letnim w Pekinie, ale jest to most z dopuszczeniem ruchu tylko pieszego.

 

(plik pdf ok. 135 kB i zrzut obliczeń z Excela)