droga.zut.edu.pl

Strona główna || Strona główna podstawy eksploatacji dróg || E-mail

 

Wybrane materiały do ćwiczeń projektowych: Projekt oznakowania poziomego na łuku poziomym z niedostateczną widocznością

 

Copyright © AlBaSo 2005. Wszystkie prawa zastrzeżone
O prawach autorskich
, czyli na jakich zasadach można korzystać z zamieszonych zdjęć, rysunków i tekstów

 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 8 marca 2019 r.

 

Podstawowe wytyczne i zasady przedstawione są w Rozporządzeniu MTiGW D.U. nr 220, a zwłaszcza załącznikach 1-4 z 2003 r. do tego rozporządzenia "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach".

Podstawowe wytyczne znajdują się w Warunkach Technicznych - (Dz.U. poz. 329 z 2015 r.) w odpowiednich paragrafach:

§ 15 (szerokości pasów ruchu),

§ 16 (poszerzenia pasa ruchu na łukach poziomych),

§ 37 (pobocza gruntowe),

§ 42 (pochylenia skarp nasypów i wykopów).

Temat do ćwiczenia projektowego

Tabelka do rysunku oznakowania poziomego na łuku poziomym.

Na pierwsze ćwiczenia projektowe należy przynieść:

 Wejściówkę nr 1, którą stanowi plik w AutoCadzie przedstawiający rysunek wybranego łuku poziomego z naniesionym pikietażem

     i punktami charakterystycznymi, zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz przykłady dobre i złe.

 Wejściówkę nr 2, którą stanowi przekrój normalny z projektu drogi z przedmiotu "Budownictwo komunikacyjne" (Uwaga wersja

    elektroniczna) oraz profil podłużny (wersja dowolna, lepiej na zajęciach jest mieć wersję wydrukowaną).

    Zobacz co należy  koniecznie sprawdzić w przekroju normalnym z Budownictwa komunikacyjnego.

    Uwaga!!! projekty z błędnymi założeniami projektowymi, niezgodnymi z WT (§12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 36 i 168
   
nie będą zaliczone). Projekty z błędnymi założeniami projektowymi będą oddawane w całości do poprawy.

 Wejściówkę nr 3, którą stanowią własnoręczne obliczenia odstępu m.

 Wejściówkę nr 4, którą stanowi wyznaczona wartość najniekorzystniejszej odległości widoczności na zatrzymanie z WT §168.

 

Przed pierwszymi ćwiczeniami projektowymi proszę pobrać pomoce dydaktyczne:

  Kolejność wykonywanych czynności.

   Wczytywanie wtórnika potrzebne do wejściówki 1 (podstawowe informacje i przypomnienie z AutoCada). Skala 1:1000.
   

    Rysunek zapisany w AutoCadzie ma się otwierać łącznie z wtórnikiem geodezyjnym.
    Na ćwiczenia wszyscy przynoszą przeskalowany wybrany łuk poziomy w skali 1:1000 z zaznaczoną formatką n x A4,
    tabelką do rysunku, różą wiatrów, pikietażem i wytyczoną krzywą przejściową.

    Do efektownego wykończenia rysunku na pewno przyda się obcięcie wtórnika, można w tym celu opanować odpowiednie
    procedury, np. przycięcie wtórnika.
   

  Krzywizna pozioma potrzebne do wejściówki 1
   
(podstawowe informacje dotyczące wkreślania krzywej przejściowej w AutoCadzie)
.
     Tyczenie krzywych przejściowych i detale tyczenia krzywizny są wpisane na specjalną warstwę, której się nie drukuje.
     Sposób tyczenia, schludność i dokładność tyczenia podlega ocenie, jest to jedna z ocen do częściowego zaliczenia laboratorium.
    
 Można tu wykorzystać sposób polinii zaproponowany przez Marcina Rynkiewicza (szukać na podstronie budownictwo kolejowe,
     we wskazówkach do projektu linii kolejowej i przygotowaniu planu sytuacyjnego do pierwszego sprawdzenia).
    

  Powtórka z przekrojów poprzecznych potrzebne do wejściówki 2 (przypomnienie podstawowych informacji o przekroju
    poprzecznym)
.

    Proszę sprawdzić wszystkie punkty i ich zgodność z wymienionymi wyżej §ami z obowiązujących wytycznych.
    Może się przyda "stara" instrukcja krok po kroku i przypomnienie kilku podstawowych zasad z AutoCada!!!
.

   Uwaga!!! Przekroje poprzeczne zawsze wykonuje się i wymiaruje w metrach!!! Bardzo proszę przynieść dobry!!!
    sprawdzony z wytycznymi przekrój normalny, zwymiarowany w metrach, tj. szerokość zmierzona w AutoCadzie
    ma podawać wartość w metrach.
   

    Pochylenie poprzeczne jezdni na łuku poziomym opisane na rysunku przekroju normalnego ma być zgodne z pochyleniem
    poprzecznym jezdni na analizowanym łuku o danym promieniu. Obowiązkowo wszyscy sprawdzają zastosowane w projekcie
    koncepcyjnym z "Budownictwa komunikacyjnego" pochylenie poprzeczne jezdni z wytycznymi podanymi w WT
§21 i pochylenie
    poprzeczne wewnętrznego pobocza gruntowego

 

  Przed kolejnymi ćwiczeniami projektowymi proszę pobrać pomoce dydaktyczne:

 

  Granice robót ziemnych (krok po kroku wszystkie czynności, czyli to co robimy na ćwiczeniach: szczegóły i pomocnicze

    czynności w AutoCadzie).

    Przy kreśleniu krzywizny poziomej przyda się obejrzenie przykładowych przekrojów, dotyczących przejścia z wykopu w nasyp,
    wybranych z projektu Joanny Dębickiej  studentki IV roku DUL 2008/2009.

    A także kilka przykładowych przekrojów z wyznaczoną granicą robót ziemnych z projektu Mirki Mirowskiej studentki IV
    roku DUL 2007/2008.

    Być może przyda się komuś podpowiedĽ, jak zrobić odprowadzenie rowu w teren. Prezentację o odprowadzeniu rowu w teren
    proszę szukać na podstronie "Budownictwo drogowe" jest obok informacji o zlewniach. Tylko zawsze odprowadzamy rowy w teren
    zgodnie ze spadkiem terenu, nigdy nie pod górę, proszę zwrócić uwagę na spadki terenu.

 

  Oznakowanie poziome na łuku poziomym (instrukcja pomocnicza krok po kroku, czyli kreślenie poszczególnych cięciw
    najpierw w kierunku 1-2, a póĽniej w kierunku 2-1, jest to opis czynności, które robimy na ćwiczeniach w AutoCadzie),
    Obowiązkowo proszę zapoznać się z instrukcją pomocniczą procedur występujących w AutoCadzie, służących do innego, bardzo
    precyzyjnego równomiernego podziału łuku na równe części, wykorzystującą  standardowe procedury opracowane w AutoCadzie.
    Instrukcję przygotował student III roku DUL 2008/2009 - Paweł Kot
.

  Wykończenie graficzne rysunku, czyli zaznaczenie skarp wykopów i nasypów (instrukcję krok po kroku pomocną w wykreśleniu
     symboliki skarp tzw. kreskowaniu skarp w AutoCadzie przygotował student IV roku DUL 2008/2009 - Grzegorz Szmechel)
.

  Jak zacząć rysunek obwiedni (stara prezentacja z 2002 r.). Tu są przykłady określenia ostatecznych pikiet punktów A, B, C i D.

 

Pomocne też przy nauce projektowania oznakowania poziomego okażą się na pewno interaktywne informacje o oznakowaniu poziomym (tj. charakterystyka i symbolika poszczególnych linii oznakowania poziomego).

 

Kolejność wykonywania ćwiczenia projektowego jest następująca:

Należy wybrać łuk poziomy na zaprojektowanej drodze w ramach projektu z przedmiotu "Budownictwo komunikacyjne". Następnie należy przygotować dane do wykonania oznakowania jezdni dwukierunkowej dwupasowej na łuku poziomym o niedostatecznej widoczności (wejściówka 1, 2, 3 i 4). Być może u kogoś zajdzie konieczność, na długości projektowanego łuku, odprowadzenia rowu w teren (plik pps ok. 100 kB), warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady z "Budownictwa komunikacyjnego". Dalej należy nanieść granice robót ziemnych i narysować linię mrz. Wykonanie obwiedni widoczności polega na znalezieniu charakterystycznych punktów:

w kierunku ruchu   1-2   A1, B1, C1 i D1    

oraz

w kierunku ruchu   2-1   A2, B2, C2 i D2.

Po wyznaczeniu punktów w obu kierunkach wyznacza się charakterystyczne punkty A, B, C i D, potrzebne do  przyjęcia odpowiedniego oznakowania poziomego.

 

Warunki oddania projektu oznakowania poziomego na łuku poziomym z niedostateczną widocznością. (wydrukowany rysunek i CD)
Z ćwiczenia projektowego należy zdać: wydrukowany w skali 1:1000 z programu AutoCad rysunek oznakowania dwukierunkowej dwupasowej jezdni na jednym łuku poziomym z niedostateczną widocznością (rysunek ma być złożony do formatu A4 i włożony luzem do teczki). Najlepiej jest gotowy rysunek planu wykonany w AutoCadzie zapisać jako pdf i z pliku pdf drukować w punktach. Jak zamienić plik AutoCada na pdf opisane jest na podstronie budownictwo kolejowe (we wskazówkach do projektu linii kolejowej i przygotowaniu rysunku do wydruku - w prezentacji Grzegorza Szmechla).

Konieczne do projektu należy dołączyć także ręcznie napisaną wejściówkę nr 3 i 4 oraz ręczne napisane obliczenia wykonane na pierwszych ćwiczeniach. Obowiązkowo do ćwiczenia projektowego należy dołączyć wydrukowany plan i profil z projektu wykonanego w ramach przedmiotu "Budownictwo komunikacyjne". Niedopuszczalne jest nagrywanie plików elektronicznych z planu i profilu z "Budownictwa komunikacyjnego".

Projekt oznakowania poziomego zdawać należy w podpisanej, wiązanej teczce wraz z naklejoną na teczkę kopertą zawierającą CD.

 

Komplet rysunków i obliczeń należy nagrać na płycie CD (Uwaga!!! Bardzo ważne! Na płytę proszę nagrywać kolejno niezamknięte sesje, dzięki temu póĽniej można będzie dograć ewentualnie poprawione pliki, bez konieczności dawania nowej drugiej płyty CD):

a) Rysunek łuku poziomego wykonany w programie AutoCad (Uwaga!!! Plik nagrany na CD ma być w wersji AutoCad 2010 lub niższej
     i ma się otwierać z płyty łącznie z wtórnikiem geodezyjnym).

b) Rysunki przekrojów porzecznych z wyznaczonym odstępem m i granicami robót ziemnych. (Uwaga Przekrojów nie
   trzeba
drukować). Każdy przekrój poprzeczny ma mieć napisaną pikietę zgodnie z zasadami drogowymi, ma mieć
     podaną głębokość wykopu lub wysokość nasypu, ma mieć podane zwymiarowane granice robót ziemnych.
     Te wartości mają być napisane wielkością czcionki czytelną na wydruku. Skala 1:100 (wymiary w metrach, 1 jedn. AutoCada=1m).

 

(termin zdania sprawozdania - siódmy tydzień zajęć)