droga.zut.edu.pl

Strona główna || Strona główna podstawy eksploatacji dróg || E-mail

 

Wybrane materiały do ćwiczeń projektowych: Projekt oznakowania poziomego na łuku pionowym z niedostateczną widocznością

 

Copyright © AlBaSo 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone
O prawach autorskich
, czyli na jakich zasadach można korzystać z zamieszonych zdjęć, rysunków i tekstów

 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 25 marca 2019 r.

 

Podstawowe wytyczne i zasady przedstawione są w Rozporządzeniu MTiGW D.U. nr 220, a zwłaszcza załącznikach 1-4 z 2003 r. do tego rozporządzenia "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach".

Temat projektu

Tabelka do rysunku oznakowania poziomego na łuku pionowym

ćwiczenie projektowe stanowi ocena warunków widoczności w profilu podłużnym z projektu wykonanego w ramach przedmiotu "Budownictwo komunikacyjne". Warto sobie przypomnieć z przedmiotu "Budownictwo komunikacyjne" zasady koordynacji łuku pionowego i poziomego (położenie wierzchołka łuku pionowego oraz podstawowe zasady projektowania załomów i łuków pionowych).

Na ćwiczenia projektowe należy przynieść:

 Wejściówkę nr 1, którą stanowi profil podłużny wykonany w ramach przedmiotu Budownictwo Komunikacyjne.
                                    (Wersja wydrukowana).

 Wejściówkę nr 2, którą stanowią wybrane 2 łuki pionowe wypukłe i wyznaczone odpowiednie wartości najmniejszej odległości

                                     widoczności na zatrzymanie z WT §168 na długości wybranych łuków pionowych wypukłych.

                                     W przypadku, gdy u kogoś nie ma łuku pionowego wypukłego prowadzący wyznaczy nowe pochylenia
                                     i pikietę wierzchołka, by zapewnić stuprocentowo możliwość wykonania ćwiczenia.

Kolejność wykonywania ćwiczenia projektowego jest następująca:

Należy przygotować profil podłużny w skali 1:1000/100, wykonany w ramach przedmiotu "Budownictwo komunikacyjne". Cały profil musi!!! się zmieścić na wysokość na kartce formatu A4. Należy odpowiednio obliczyć sobie proporcje rysunku. Praktycznie we wszystkich przypadkach rysunek po wydrukowaniu zajmuje powierzchnię 3 kartek formatu A4.

Na profilu należy zaznaczyć łuki pionowe i wykonać do tego stosowne obliczenia. Obliczenia łuków pionowych należy dołączyć do projektu, mogą być w formie elektronicznej lub mogą być napisane ręcznie.

Trzeba koniecznie wkreślić tradycyjną tabelę łuku pionowego.

Na profil podłużny drogi należy nanieść równoległą linię do niwelety drogi, oddaloną od niej o 1 m (symbolizującą linię wysokości oczu kierowcy samochodu osobowego). Uwaga!!! w profilu podłużnym jest skala skażona. Wszystkie odległości odmierzamy poziomo, a rzędne pionowo. Niczego (żadnej odległości) w profilu nie odmierza się po skosach!!!

Cięciwy należy wykonać na długości całego łuku pionowego tylko w kierunku 1-2. Cięciwy zaczyna się kreślić zaczynając co najmniej 50 m przed początkiem łuku pionowego. W niektórych przypadkach mogą to być jednak odległości znacznie większe. Wykonanie obwiedni widoczności polega na znalezieniu charakterystycznych punktów:

w kierunku ruchu   1-2   A, B, C i D .   

Nie trzeba kreślić cięciw w obu kierunkach ruchu. Obowiązkowo wszyscy znajdują styczne do niwelety. Wyznaczone cięciwy AB i CD mają być rzeczywiście styczne do niwelety, nie mogą jej w żadnym przypadku przecinać. Po wyznaczeniu punktów A, B, C i D, potrzebne jest przyjęcie odpowiedniego oznakowania poziomego i oznaczenie poszczególnych linii oznakowania poziomego odpowiednimi symbolami. Proces wyboru typu linii oznakowania poziomego jest analogiczny do procesu opisanego przy oznakowaniu poziomym na łuku poziomym z niedostateczną widocznością. Proszę pamiętać rozróżnia się 4 przypadki.

Pobierz pomoce dydaktyczne:

 Wyznaczanie oznakowania poziomego na długości łuku pionowego z niedostateczną widocznością.

 Kilka podpowiedzi , (które mogą ograniczyć znacznie błędy i czas potrzebny na wykonanie rysunku).

 Zasady obliczania tabeli łuku pionowego (pobierz: przykład z projektu Justyny Pertek , studentki specjalności DUL IV roku

     2007/2008).

 Instruktaż jak obliczyć i wpisać w AutoCadzie tabelę łuku pionowego.

 Zasady symboliki przekroju poprzecznego umieszczanej na profilu podłużnym (pobierz fragmenty projektów studentów IV roku

     2007/2008):

     przykład, gdy zastosowano na łuku poziomym pochylenie poprzeczne równe 3% z projektu Kuby Jankowiaka ,

     przykład, gdy zastosowano na łuku poziomym pochylenie poprzeczne równe 2% z projektu Przemka Gardasa .

 Oznakowanie poziome zastosowane na dwóch łukach pionowych z projektu łukasza Pałysa , studenta specjalności DUL IV roku

     2007/2008.

 

Pomocne też przy nauce projektowania oznakowania poziomego okażą się na pewno interaktywne informacje o oznakowaniu poziomym (tj. charakterystyka i symbolika poszczególnych linii oznakowania poziomego).

Aleksandra Kowalonek

studentka III roku S1 (DUL 2010/2011)

Aleksandra Kowalonek studentka III roku S1 (DUL 2010/2011) udostępniła swój projekt. Na podstawie jej projektu opracowano pomoce dydaktyczne w postaci czterech kolejnych prezentacji:

 przygotowanie sobie rysunku, (tj. dobór czcionek, wkreślenie poszczególnych linii,
    wkreślenie tabeli profilu podłużnego, założenie dwóch stylów wymiarowania w stosunku
    do odległości i rzędnych, wkreślenie pikietażu itd.),

 kolejność obliczeń parametrów łuku pionowego, wkreślenie tabeli łuku pionowego,
    odmierzenie poszczególnych wartości xi i yi oraz wkreślenie łuku pionowego ,
    procedura "splain", wkreślenie linii oznaczającej wysokość oka kierowcy,

 zestawienie tabelaryczne danych do projektu,

 wyznaczenie cięciw i zaprojektowanie oznakowania poziomego .

Szczegółowo opracowane i opisane wszystkie czynności będą na pewno pomocne i pozwolą lepiej wykonać ćwiczenie projektowe.

   

Z ćwiczenia projektowego należy zdać:

1) Zebrane dane do wyznaczenia długości cięciw i zestawione minimalne odległości widoczności na zatrzymanie (może być podobna
     tabelka jak dla łuku poziomego).

2) Należy także obowiązkowo dołączyć obliczenia parametrów geometrycznych potrzebnych do wkreślenia łuku pionowego. Proszę
     nie zapomnieć o wrysowaniu odpowiedniej tabeli łuku pionowego na rysunku profilu podłużnego.

3) Wydrukowane w skali 1:1000/100 z programu AutoCad (2010 lub niżej) rysunki fragmentu profilu podłużnego i oznakowania
     poziomego dwukierunkowej dwupasowej jezdni na dwóch łukach pionowych z niedostateczną widocznością (rysunki mają być
     złożone do formatu A4 i włożone luzem do teczki). Proszę pamiętać o właściwej tabeli do rysunku.

4) Obowiązkowo do ćwiczenia projektowego należy dołączyć odpowiedni profil podłużny z projektu wykonanego w ramach przedmiotu
     "Budownictwo komunikacyjne".

 

Projekt oznakowania poziomego na dwóch łukach pionowych zdawać należy w podpisanej, wiązanej teczce wraz z naklejoną na teczkę kopertą z CD z nagranymi odpowiednimi plikami.

 

Komplet rysunków i obliczeń należy nagrać na płycie CD
(Uwaga!!! Na płytę nagrywać kolejno niezamknięte sesje, później pozwoli to dograć ewentualnie poprawione pliki, bez konieczności dawania nowej drugiej płyty CD).

Katalog proszę nazwać "pionowy", a pliki w nim zawarte proszę nazwać odpowiednio: "nazwisko_pionowy1" i "nazwisko_pionowy2". Wszystkie rysunki z AutoCada mają być zapisane w programie AutoCad 2010 lub niższym.

(termin zdania sprawozdania - 10 tydzień zajęć)