droga.zut.edu.pl

 

Oznakowanie poziome − linia P−7b i P−7d

 

P−7b

Znaki P-7b „linia krawędziowa - ciągła szeroka” i P-7d „linia krawędziowa - ciągła wąska”

Znaki P-7b „linia krawędziowa - ciągła szeroka” i P-7d „linia krawędziowa - ciągła wąska” stosuje się przede wszystkim dla wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników (przy czym lokalnie zastosowany krawężnik - ułożony na płask - nie zwalnia z konieczności stosowania linii krawędziowej):

– wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi autostrad, dróg ekspresowych i dwujezdniowych (tylko linia P-7b),

– korygowania przebiegu krawężnika,

– oddzielenia torowiska tramwajowego (tylko linia P-7b),

– obwiedni powierzchni wyłączonych z ruchu znakiem P-21 (tylko linia P-7b),

na odcinkach drogi, na których ze względu na obowiązujące przepisy lub bezpieczeństwo, zatrzymanie się na jezdni i na poboczu jest zabronione, w szczególności ciągłe linie krawędziowe należy stosować na:

     – odcinkach drogi, na których na poboczu występuje ruch pieszych lub

        rowerzystów,

     – odcinkach drogi, na których szerokość pobocza uniemożliwia zatrzymanie się

        pojazdu samochodowego poza jezdnią,

     – łukach poziomych,

     – łukach pionowych wypukłych,

     – odcinkach z barierami,

     – odcinkach dróg, na których stosuje się linie: P-4, P-3a, P-2a i P-2b,

     – wiaduktach, mostach i w tunelach,

     – odcinkach dróg, na których obowiązują zakazy wyrażone znakami pionowymi

        B-35 „zakaz postoju” i B-36 „zakaz zatrzymywania się”.