droga.zut.edu.pl

Strona główna || E-mail

 

Przedmiot obieralny: Podstawy eksploatacji dróg

 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 4 marca  2019 r.


Co to w ogóle jest eksploatacja dróg?

Podstawowym zadaniem służby drogowej jest wykonywanie prac związanych z remontem i utrzymaniem dróg. Prace te związane są z zapewnieniem przez stan techniczny drogi komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu, przy wzrastającym stale jego natężeniu. Służba drogowa również powinna dbać o to, by stan techniczny drogi nie powodował wzrostu kosztów własnych i nakładów ogólnych ponoszonych na przewozy drogowe.

Powyższe przyjęło się nazywać "eksploatacją dróg". Jednak nazwa ta nie jest całkiem prawidłowa, gdyż  służba drogowa nie eksploatuje drogi, ona ją tylko utrzymuje, remontuje, modernizuje i organizuje ma niej ruch pojazdów. Natomiast drogi są eksploatowane przez przedsiębiorstwa transportowe i właścicieli środków transportowych. Z dróg korzystają również kierowcy, pasażerowie i piesi.

Dlatego pod pojęciem eksploatacja dróg powinno się rozumieć zarówno wykorzystywanie dróg przez transport drogowy jak i całościowy system prac planowo-zapobiegawczych i remontowo-odnawiających oraz szereg przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, zapewniających wygodny i bezpieczny ruch pojazdów.

 

Poniżej przedstawiono zakres tematyczny przedmiotu: wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

Podstawowe parametry drogi

ćwiczenia laboratoryjne:

Krętość trasy. Prędkość miarodajna. Podstawowe modele do szacowania prędkości na dwupasowych drogach dwukierunkowych i drogach dwujezdniowych. Dobór parametru krzywej przejściowej.

 Podstawową tematykę tych ćwiczeń stanowi nabycie umiejętności prawidłowego doboru parametrów krzywej przejściowej na łukach poziomych. W ramach ćwiczeń studenci przygotowują sobie pliki obliczeniowe wykorzystując arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel. Uwaga! Na ćwiczenia należy przynieść wejściówkę (plik jpg ok. 100 kB i plik jpg ok. 130 kB), tj. przygotowane i wpisane w odpowiednich komórkach objaśnienia oraz tabele, (wpisy oznaczeń matematycznych wykonać pochyło i z odpowiednimi indeksami). Kolorem żółtym zaznaczyć należy komórki do wpisywania danych. Innym kolorem zaznaczyć należy komórki, w które na ćwiczeniach będą wpisywane odpowiednie funkcje. Uwaga! Wszyscy przynoszą notatki z wykładów z kolejnymi wzorami wraz z objaśnieniami do nich.

Projektowanie oznakowania poziomego

Przy projektowaniu dróg i w procesie ich eksploatacji często spotyka się zagadnienia dotyczące zapewnienia warunków widoczności na drogach. Podstawowym zagadnieniem wówczas jest projekt organizacji ruchu (tj. oznakowania na łukach poziomych i pionowych oraz skrzyżowaniach na nowych drogach, bądź sprawdzenie widoczności w warunkach istniejących i wydanie np. pozwolenia na budowę zajazdu, postawienie reklamy itd.

Służba utrzymania okresowo również sprawdza warunki widoczności zależne od stanu eksploatacyjnego nawierzchni (np. śliskiej nawierzchni), zmieniającego się w trakcie eksploatacji drogi lub po przeprowadzonym remoncie.

ćwiczenia projektowe:

 Z ćwiczeń praktycznych studenci wykonują projekt oznakowania poziomego na jednym wybranym łuku poziomym z niedostateczną widocznością i projekt oznakowania poziomego na dwóch łukach pionowych z projektu wykonanego w tamach przedmiotu "Budownictwo komunikacyjne". Przy projektowaniu oznakowania poziomego na łukach poziomych i pionowych należy zaznajomić się z wytycznymi odnośnie poszczególnych linii oznakowania poziomego.

Oprócz projektu oznakowania poziomego na lukach poziomych i pionowych studenci wykonują ocenę warunków widoczności na skrzyżowaniu na wybranych podkładach geodezyjnych.

Analiza warunków widoczności na drogach kołowych

ćwiczenia laboratoryjne:

 Sprawdzenie warunków widoczności na łukach poziomych i pionowych na odcinku drogi zaprojektowanym w semestrze V w ramach przedmiotu „Budownictwo komunikacyjne”.

Dobór wartości parametrów pod względem projektowym, eksploatacyjnym i bezpieczeństwa ruchu na łukach poziomych, pionowych, na skrzyżowaniach i w tunelach.